Kryptozoologie = věda, zabývající se studiem neznámých či záhadných zvířat (kryptidů)

Listopad 2010

Ze starých kronik

4. listopadu 2010 v 14:27 Ostatní záhady

Za starých kronik

1474
Byly kobylky v Čechách tak dlouhé jako prst palec, barvy nazeleně lesknuté, obličeje měly kočičí a jako v kuklách, po břiše jako hadi; nic lidem ani hovaduom nepřekážely, než letěly v povětří a chřestěly.

1519
Měsíce Septembris čerti, zlí duchové, u Hory Kutny po čtyrmecítmé hodině lítali, což mnozí lidé viděli.

1522
Novembris, umřela jakási tlustá žena, velmi vodnateldná byla; řezali ji umrlou a vyteklo z ní vody s hradecký sud pivní.

1559
U Duchka Smetany, řezníka, v domě jeho nějaká obluda házela kamením, pískem a jinými věcmi sypala několik dní; lidé mnozí tam do toho domu chodili a hledali, nic nemohli viděti a najíti. Duchek potom, hospodář toho domu, brzo umřel.

1564
Narodilo se na Horách Kutnách dítě, děvče, za branou Kolínskou v domě řečeném Slonovském, jmělo čtyry oči, čtyry uši, dva nosy, dvě ústa, dvě brady a dvě tváře po straně a na vrchu hlavy.

1580
Při konci masopustu nějaký člověk, jda přes pole z města Králové Hradce, zastřelil psa k vlku podobného a nedomnívaje jse jináč, nežli že to vlk jest, daroval jej pro uctivost jednomu panu sousedu a on jinému; a tak se s ním sem i tam nosili, až se dostal k vydělání kožišníku, jenž jej také za vlka přijal. Až ten pes od toho, čí ten pes byl, nemoha se psa domů dočkati, jest poznán a z toho smích učiněn. Haf, haf, haf.

1589
Též jiné noviny tištěné prodávány byly, že nějaký pták nesmírné velikosti v zemi Hibernia, jinak Irlandu, nalezen byl, kterýž že dobytek drobný, ano i dítky malé bral, dávil a na poušti k hnízdu svému letmo zanášel, a jsa od lidí vyšpehován a mistrnými nástroji lapen, královně englické ku podivu poslán jest.

1598
Tiskly noviny, že ve vsi Pořečicích, na gruntech pana N. z Lobkovic, herka porodila hříbě o dvou hlavách.

1598
Tisknuto a vydáno vuobec, že v Nydrlandu, in Belgis, v moři při Holandu nalezena a lapena jest ryba, kteráž že dlouhá byla šedesáte šlápějí mužských, vysoká nebo široká třidceti šlápějí, takže po žebříce na ni lezeno bylo; ústa když trámcem rozepřená měla, že tam člověk s vyzdviženýma rukama státi mohl; zubuov měla 40, každý stlouští tří prstuov a vzdýlí půl lokte velkého.

1599
Divnou věc tiskli v Čechách, že jedna židovka v Praze porodila zvíře, nedvěda živého, a ten že hned, běhaje po světnici a zadrbav jse za uchem, umřel.

1600
Noviny tiskly v Praze, že ve středu po druhé neděli postní Reminiscere v městečku Říčanech na gruntech pana Zikmunda Smiřického narodilo jse dítě z Elišky Šicové, kteréž že žádných očí a uší nejmělo, nos jmělo jako indianský kohout morák, ústa velmi široká, u rukou toliko po čtyrech prstech a hrozný hlas vydávalo, a jsa pokřtěno, dvě hodině toliko živo bylo. - Též že v městě germanském Trieru strašlivé divy jse ukazovaly a vidíny jsou.

1607
Tištěno vuobec a vydáno, že na gruntech pana Albrechta z Valdštejna nedaleko města Jaroměře, ve vsi nové, řečené Slatov, žena jedna porodila dví dítek, děvčátek, mající spolu hlavičky v hromadu srostlé, jež tak spolu nosila a kojila.

1616
Tištěno wobec, že předešlého léta 1615, 12. dne měsíce Decembris, v Švédské zemi při městě Kolmaru lapena nějaká ryba půl druhého lokte zdýlí, kteráž že jměla vyrostliny svrchu na hřbetě podobné k halapartnám a na hlavě podobenství šavle, zespod břicha podobenství nohy člověčí a po straně cifry tyto: WE, WE, WE, MENSS.

1622
Podivně vuobec oznamováno bylo, rozprávěno a jištěno, že tělo mrtvé nějakého vojenského člověka, rozeného Poláka, jenž v klášteře sv. Jakuba v Starém Městě pražském před některým téhodnem pohřbeno bylo, z hrobu vstávalo, v témž klášteře bouřilo, škodu činilo, mluvilo a po témž klášteře nětco psalo; což od lidí, jakž lidský obyčej, jinak a jinak vykládáno a souzeno bylo; o čemž dále mluviti a rozprávěti od vrchnosti jest zapovědíno.

ze stránky zde